Artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden – hierna te noemen Voorwaarden- worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

New Human Management B.V.: de gebruiker van deze Voorwaarden,.

Opdrachtgever: de natuurlijke, bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van New Human Management B.V.

Overeenkomst: de overeenkomst tot verstrekking van coaching en trainingen aan het bedrijfsleven alsmede van overige adviesdiensten zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.

Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging.

 Deelnemer: persoon die door Opdrachtgever is opgegeven voor deelname aan een training/coaching.

 

 Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing  op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen New Human Management B.V. en een Opdrachtgever waarop New Human Management B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met New Human Management B.V. houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met New Human Management B.V., voor de uitvoering waarvan door New Human Management B.V. derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. New Human Management B.V. en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien New Human Management B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat New Human Management B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

 Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
 1. De overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail.
 2. De offertes en aanbiedingen die door New Human Management B.V. worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten jegens New Human Management B.V. ontlenen.
 4. New Human Management B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door New Human Management B.V. zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door New Human Management B.V. is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor New Human Management B.V. bindend.
 7. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden op het moment dat New Human Management B.V. op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. Indien de Opdrachtgever in dit geval niet binnen 5 werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de opdrachtbevestiging, dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en New Human Management B.V. aan de inhoud ervan gebonden.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. New Human Management B.V. is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van New Human Management B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. New Human Management B.V. zal de werkzaamheden uitvoeren op locatie bij Opdrachtgever of op een onderling overgekomen locatie.
 3. De accommodatie, reis en verblijfskosten van Deelnemers en van de coach/trainer van New Human Management B.V., worden door Opdrachtgever vergoed.
 4. Voor Deelnemers die tijdens de uitvoering van de overeenkomst een gedeelte hiervan of geheel afwezig zijn, blijft Opdrachtgever alle uit de overeenkomst  en het voorgaande lid voortvloeiende kosten schuldig.
 5. Indien er sprake is van een kortdurende ziekte van de door New Human Management B.V. aangewezen medewerk(st)er zal geen vervanging plaatsvinden. Bij een langdurige ziekteperiode zal in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft New Human Management B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal New Human Management B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 7. New Human Management B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan New Human Management B.V. de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan New Human Management B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan New Human Management B.V. worden verstrekt.
 9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan New Human Management B.V. zijn verstrekt, heeft New Human Management B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen, die benodigd is voor het juist en tijdig uitvoeren van de overeenkomst. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van medewerkers van Opdrachtgever, die op enigerlei wijze bij de werkzaamheden van New Human Management B.V. betrokken zullen zijn.

 

 Artikel 5. Levering en wijziging in de opdracht
 1. New Human Management B.V. heeft het recht de prijs voor de door zijn verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.
 2. New Human Management B.V. heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.
 4. Indien New Human Management B.V. verwacht een termijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. New Human Management B.V. is eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever New Human Management B.V. bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

 

 Artikel 6. Training en coaching
 1. Voor zover de dienstverlening van New Human Management B.V.. bestaat uit het verzorgen van traning en/of coaching, kan New Human Management B.V. steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen.
 2. Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan een ingerichte (les)ruimte, geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
 3. Opdrachtgever voor een training/coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 4. Bij annulering tot acht weken voor de eerste training/coachingsdag is Opdrachtgever verplicht 25% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 5. Bij annulering van vanaf acht tot vier weken voor de eerste training/coachingsdag is Opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 6. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste training/coachingsdag is Opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 7. Bij annulering vooraf aan een training kan Deelnemer in onderling overleg vervangen worden indien deze voldoet aan de toelatingseisen. Dit kan enkel voor de gehele training en derhalve niet voor een gedeelte.
 8. In het geval Opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen Deelnemer na aanvang van de training/coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training/coaching deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 9. New Human Management B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen de training/coaching te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan New Human Management B.V. betaalde bedrag.
 10. In het geval van annulering door New Human Management B.V. kan in onderling overleg een nieuwe datum voor de training/coaching worden vastgesteld
 11. New Human Management B.V. is te allen tijde gerechtigd een coach of trainer, door haar met de uitvoering van de Overeenkomst belast, te vervangen door een andere coach of trainer.

 

 Artikel 7. Honorarium
 1. Opdrachtgever is verplicht om aan New Human Management B.V. het overeengekomen honorarium te betalen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en excl. BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien New Human Management B.V. dat wenselijk acht, is New Human Management B.V. gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. New Human Management B.V. is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. Het honorarium van New Human Management B.V. wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per maand. Het honorarium is op generlei wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever en New Human Management B.V. geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door New Human Management B.V. bestede tijd.
 5. New Human Management B.V. is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Bovendien mag New Human Management B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan New Human Management B.V., dat in redelijkheid niet van New Human Management B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Indien de verhoging in dit en het voorgaande lid meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.
 7. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door New Human Management B.V. in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 8. Het honorarium van New Human Management B.V., zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting per maand of na voltooiing van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 Artikel 8. Betaling
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door New Human Management B.V. aan te geven wijze.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan New Human Management B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien New Human Management B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. New Human Management B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. New Human Management B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. New Human Management B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

 Artikel 9. Opschorting en Ontbinding
 1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of New Human Management B.V. in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst overeenkomstig het voorgaande lid voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft New Human Management B.V. recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan New Human Management B.V. zijn toe te reken.
 4. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten
 5. New Human Management B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst New Human Management B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van New Human Management B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 1. New Human Management B.V. heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door New Human Management B.V. het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van New Human Management B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. New Human Management B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van New Human Management B.V.. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is New Human Management B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. New Human Management B.V. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van New Human Management B.V. mag worden verwacht. De resultaten van toepassing en gebruik van de door New Human Management B.V. verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten New Human Management B.V. zijn invloed vallen. Hoewel de opdracht door New Human Management B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan New Human Management B.V. daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door zijn verrichte studies en verstrekte adviezen.
 3. De aansprakelijkheid van New Human Management B.V. is in de overige gevallen beperkt tot twee maal het honorarium dat New Human Management B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdacht heeft ontvangen, met een maximum van €15.000,00. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal twee maal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid van New Human Management B.V. in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 4. New Human Management B.V. mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die New Human Management B.V. op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is New Human Management B.V. niet aansprakelijk.
 5. Voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van New Human Management B.V..
 6. New Human Management B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is New Human Management B.V. niet aansprakelijk.
 7. Voor zover Opdrachtgever en New Human Management B.V. in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van New Human Management B.V. opleveren derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever New Human Management B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. New Human Management B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 8. Opdrachtgever is verplicht om binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan New Human Management B.V..
 9. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is New Human Management B.V. op geen enkele wijze verplicht jegens Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
 10. Opdrachtgever vrijwaart New Human Management B.V. voor alle aanspraken die derden jegens New Human Management B.V. pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door New Human Management B.V. van de opdracht.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens New Human Management B.V. en de door New Human Management B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar, te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies.

 

 Artikel 11. Overmacht
 1. New Human Management B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop New Human Management B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor New Human Management B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van New Human Management B.V. en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. New Human Management B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat New Human Management B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. New Human Management B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover New Human Management B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is New Human Management B.V. gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 Artikel 12. Klachten
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan New Human Management B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat New Human Management B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal New Human Management B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal New Human Management B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

 Artikel 13. Geheimhouding
 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is New Human Management B.V. verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever/Deelnemer. De Opdrachtgever/Deelnemer kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is New Human Management B.V. niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever/Deelnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval New Human Management B.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever/Deelnemer verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door New Human Management B.V. voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van New Human Management B.V., niet aan derden verstrekken.

 

 Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle in het kader van de Overeenkomst door New Human Management B.V. tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van New Human Management B.V., totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

 

 Artikel 15. Intellectuele eigendom
 1. New Human Management B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van New Human Management B.V., een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van New Human Management B.V. toegestaan.
 3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 Artikel 16. Toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en New Human Management B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te Den Haag.

 

 Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en zullen door New Human Management B.V. op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met New Human Management B.V..
 3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.