CLIËNTEN VOOR WIE WIJ 24/7 KLAAR STAAN?

AANGENAAM. WIJ ZIJN NEW HUMAN MANAGEMENT

M&A stakeholders
(fusies en overnames)

Volgens een recent rapport van Harvard Business Review ligt het percentage mislukte fusies en overnames (M&A) maar liefst tussen de 70 en 90 procent. Een belangrijke oorzaak is de zeer beperkte aandacht die er gegeven wordt aan de verschillende organisatieculturen en -naturen van de betrokken organisaties.

 

Samen het slagingspercentage vergroten?

Het is onze ervaring en overtuiging dat het in een vroeg stadium (voorbereidingsfase, pre-DD of DD) in kaart brengen van de verschillen en overeenkomsten van de organisatiecultuur en -natuur de slagingskans significant vergroot. De door ons ontwikkelde instrumenten brengen snel en effectief de natuur en cultuur van een potentiele organisatie in kaart. Natuurlijke kwaliteiten, competenties, drijfveren, valkuilen, probleemgebieden en ontwikkelmogelijkheden worden in een vroeg stadium in beeld gebracht en kunnen meegenomen worden in de verschillende fasen van een M&A traject.

 

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools aan voor een breed scala aan stakeholders in M&A trajecten, zoals:
– M&A Procesbegeleider en onderhandelaar
– Bank (f
inancierder)
– 
Organisaties die overgenomen worden
– Organisaties die een overname doen
– Fuserende organisaties
– Private equity investeerders
– Accountantskantoren
– 
Aandeelhouder(s)
– 
Raad van Commissarissen (RvC)
– 
Raad van Toezicht (RvT)
– Raad van Advies (RvA)

 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Deze zijn zeer divers. Een aantal voorbeelden:

– Hoe kunnen risico’s bij financieringen zo veel mogelijk beperkt worden door
ook de organisatiecultuur en sociale psychologische dimensies van
organisaties in waardering mee te nemen?
– Hoe kunnen fusies en overnames optimaal integreren in onze bestaande
activiteiten en daarin ook de natuur en cultuur (valkuilen, kernkwaliteiten en
schaduwkanten) van organisaties aan de voorkant in kaart brengen?

NHM voegt op deze unieke wijze een nieuwe dimensie toe aan de wereld van fusies en overnames.

 

‘New Human Management voegt een nieuwe dimensie toe aan de wereld van fusies en overnames en verhoogt de slagingskans

Kennisintensieve organisaties (KIO)


Een kennisintensieve organisatie (KIO) is een organisatie waarin overwegend hooggekwalificeerde kenniswerkers actief zijn in het primaire proces. Een KIO heeft een typische bedrijfscultuur en -natuur en vraagt ook om passend leiderschap. De kenniswerker (professional) is veelal intern gedreven, identificeert zich primair met mede-professionals en met enige regelmaat minder met de organisatie waarvoor hij of zij werkt. Het behouden van talenten en professionals met expertise is, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, zeer uitdagend.

 

Samen passende professionals duurzaam verbinden?

Het is cruciaal dat de professional over een aantal eigenschappen beschikt die aansluiten bij de cultuur en natuur van een organisatie. New Human Management brengt de talenten van een individu in kaart en toetst of deze matchen met de organisatie. Dit zorgt voor het duurzaam aantrekken van de juiste mensen en verbinding met de organisatie.

 

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools aan voor diverse soorten KIO en professionals, zoals als voorbeeld:
– Consultancy kantoren
– Advocatenkantoren
– Notariskantoren
– Adviesbureaus
– Onderwijsinstellingen
– Engineeringbureaus
  Zorginstellingen
– Ziekenhuizen
– Medische maatschappen
– Laboratoria
 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Een aantal voorbeelden van vragen van KIO die wij ontvangen hebben:
– Hoe kunnen talenten (en dus kennis en capaciteit) behouden worden?
– Welke eigenschappen (soft skills) zijn bij een wervingstraject relevant?
– Hoe creëren we meer plezier in het werk, teamdynamiek en samenwerking?
– Hoe kunnen we een optimaal klimaat creëren waarin leervermogen,
leerbereidheid en leercondities optimaal zijn afgestemd op de taakstelling,
arbeidsmotivatie en autonomie van kenniswerkers?
– Hoe kunnen we onze kenniswerkers helpen om meer plezier en succes te hebben in het commerciële proces?

NHM heeft hiervoor diverse tools en interventies (bijvoorbeeld training en-of coaching) voorhanden en helpt zo bij het duurzaam verbinden van passende professionals aan de kennisintensieve organisatie.

‘New Human Management helpt passende professionals en talenten duurzaam te verbinden’

Internationaal actieve organisaties


Internationaal actieve organisaties groeien veelal bovengemiddeld snel en zijn innovatief, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Dit is positief maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Samenwerken met collega’s uit verschillende landen kan lastig zijn en leidt veelvuldig tot conflicten, fouten, onveiligheid en negativiteit. Wij kennen legio exemplarische voorbeelden: tussen teams of afdelingen met 
mensen op verschillende vestigingen, een direct leidinggevende gestationeerd in een ander land, afgedreven sales organisaties in het buitenland en ga zo maar door. Internationaal actieve organisaties kennen vaak complexe organisatorische vraagstukken.

Veelal, zo merken wij, worden complicaties gewijd aan cultuurverschillen tussen landen. Dit is echter maar ten dele de oorzaak: het onzichtbare onbewuste van individuen, verschillen in organisatiecultuur en
-natuur alsook de match hiertussen spelen een     cruciale rol.

 

Samen internationaal  binden, boeien en laten groeien?

Personeel dat matcht met de organisatiecultuur en -natuur, dat in internationale teams kan samenwerken, talenten ontplooit en ook nog eens voor langere tijd verbonden blijft, vraagt om een passende aanpak. 

 

Voor wie is dit interessant?

Voor iedere organisatie (publiek of privaat) die in meerder landen actief is.

 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Een aantal voorbeelden van vragen van internationaal actieve organisaties die wij ontvangen hebben:

– Hoe kunnen we de juiste teams samenstellen in een internationale context
– Hoe kunnen we een gemeenschappelijk DNA bewaken en doorontwikkelen
passend bij de landen waarin we gevestigd zijn?
– Hoe kunnen we Internationaal optimaal samenwerken?
– Past een specifieke cultuur van een land wel bij onze organisatie?
– Hoe vinden we een optimale verhouding tussen centralisatie en decentralisatie?
– Hoe laat je een vestiging in het buitenland op     een verantwoorde wijze groeien?
– Hoe kunnen we internationale culturele verschillen optimaal benutten in
ontwikkeling van leiderschap?
– Hoe kunnen onze koers vasthouden terwijl we internationaal groeien?
– Hoe behoud ik mijn religieuze identiteit in de ontwikkeling van mijn organisatie?

NHM heeft hiervoor diverse tools en interventies voorhanden en helpt zo bij het duurzaam verbinden van passende professionals aan internationaal actieve organisaties.

‘New Human Management
helpt internationaal te (ver)binden, bloeien en groeien’

Familiebedrijven


Familiebedrijven, zo geeft de universiteit van Nyenrode aan, onderscheiden zich van andere bedrijven door de interactie tussen het bedrijfs-, eigendoms- en familiesysteem. De kracht hiervan zit in het langetermijnperspectief, de betrokkenheid van een stabiele groep eigenaren, de binding tussen familie en personeel, de sterke regionale binding, de snelle besluitvorming en de hoge solvabiliteit.

Er zijn ook uitdagingen voor familiebedrijven. Het is vaak lastiger een goede balans te vinden tussen de familie-, bedrijfs-, en eigenarenbelangen. Maar ook de gebrekkige communicatie tussen familieleden en de kans op rolconflicten, de bedrijfsoverdracht en goed bestuur spelen me. De betrokkenheid van, en dynamiek tussen, familieleden zorgt vaak voor een sterke organisatie met een eigen unieke identiteit. Echter, zo is ons veelal gebleken, is dat ook direct de zwakte. In veel gevallen leidt interne spanning tot onrust en een onveilige werksfeer. Zeker in deze tijd van arbeidskrapte is het juist wenselijk nieuwe talentvolle werknemers in een aangename positieve dynamiek te ontvangen en talenten te laten ontplooien. Het is van groot belang een helder beeld te schetsen wie wat doet binnen de organisatie en welke rol en taken familieleden op zich nemen. Dit is tevens belangrijk voor zowel bestaand als nieuw personeel.

 

Samen werken aan de continuïteit en (door)ontwikkeling van de organisatie door het beste uit mensen te halen?

In onze aanpak benoemen wij een aantal speerpunten die ook voor familiebedrijven zeer relevant zijn:
– Ook oog hebben voor het onzichtbare: het slimme onbewuste
– Authentiek leiderschap
– (h)erken de cultuur en natuur van de organisatie
New Human Management heeft ruime praktijkervaring in diverse  hoedanigheden in en met familiebedrijven. Wij maken hetgeen onbesproken  of onopgemerkt blijft bespreekbaar. Wij zijn dan ook een passende gesprekspartner voor familiebedrijven om samen de uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools aan voor familiebedrijven en haar stakeholders, zoals:
– Bank (financierder)
– Private equity investeerders
– Accountantskantoren
– Aandeelhouder(s)
– Raad van Commissarissen (RvC)
– Raad van Toezicht (RvT)
– Raad van Advies (RvA)

 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Een aantal voorbeelden van vragen en thema’s die wij vanuit familiebedrijven reeds ontvangen hebben:
– Hoe definiëren we een duidelijke (en gedragen) koers?
– Hoe maken we helder wat de rol van familieleden is binnen de organisatie
en hoe krijgen we dit gedragen door het managementteam?
– Hoe geef ik mijn opvolging zorgvuldig vorm?
– Hoe haal ik talent binnen en hoe houden we deze vast?
– Hoe zorg ik voor een veilige cultuur?
– Hoe kunnen we een balans vinden tussen familieleven en                     professioneel leven?
– Hoe kunnen we innovatiever worden?
– Hoe kunnen we nieuwe markten aanboren?
– Hoe kunnen we de juiste mensen op de juiste posities zetten?
– Hoe pas ik schoonfamilie in in mijn organisatie?
– Hoe behoud ik mijn religieuze identiteit in de ontwikkeling van mijn organisatie?

NHM heeft hiervoor diverse tools en interventies voorhanden.

          ‘New Human Management maakt hetgeen onbesproken of onopgemerkt blijft bespreekbaar  wat leidt tot duurzame verbeteringen’

Sterk groeiende organisaties

Sterk groeiende organisaties zijn constant op zoek naar kansen om te leren, te verbeteren, zich aan te passen en te groeien. Het inzetten van talent, het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en leiderschap zijn aspecten die, volgens experts van Grant Thornton, tot de voornaamste kernuitdagingen behoren die sterk groeiende organisaties tegenkomen op hun groeipad.

 

Samen de groei duurzaam en gecontroleerd het hoofd bieden?

NHM help bij het onderzoeken, ontwikkelen en inzetten van talent, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van gezond leiderschap. Wij helpen u groeien op een manier die recht doet aan wat er al was. We helpen u een evenwicht vinden tussen de strategie, cultuur, natuur en structuur van uw organisatie. Wij zijn specialisten op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement. U kunt rekenen op onze jarenlange ervaring en onze effectieve tools en interventies en helpen u op een verantwoordelijke en duurzame wijze groeien.

 

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools aan voor sterk groeiende bedrijven en haar stakeholders, zoals:
– Aandeelhouder(s)
– Directieleden
– Management teams
– Teams
– Professionals
– Raad van Commissarissen (RvC)
– Raad van Toezicht (RvT)
– Raad van Advies (RvA)

 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Deze zijn zeer divers. Een aantal voorbeelden:

– Hoe krijg ik snel inzicht in kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden van mijn
cliënten zodat dat we kunnen  bepalen welke acties nodig zijn om een
duurzame scale-up te realiseren?
– Hoe kan ik de organisatie helpen de cultuur af te stemmen op de natuur en
zo werken aan een lerende, congruente en duurzaam succesvolle
organisatie?
– Hoe krijg ik snel inzicht in kwaliteiten, drijfveren, valkuilen en mogelijkheden
van mijn organisatie zodat dat we effectief kunnen bepalen welke acties
nodig zijn om deze te realiseren?
– Hoe kan ik onze groei op een verantwoorde wijze laten plaatsvinden?

NHM voegt op deze unieke wijze een nieuwe dimensie toe aan de wereld van de sterk groeiende organisaties en haar stakeholders.

‘New Human Management helpt  bij het duurzaam en gecontroleerd groeien’

Maatschappelijke (betrokken) organisaties

Als veranderingen in de samenleving ergens zichtbaar worden, dan is het bij de maatschappelijke (betrokken) organisaties, zo stelt PWC in onze ogen terecht.
Maatschappelijk betrokken organisaties zijn veelal afhankelijk van gesubsidieerde geldstromen, giften, donaties of contributies. Meer dan ooit is het belangrijk om te werken aan innovatie maar ook een duurzame koers te definiëren. Bij deze koers behoort een congruent type leiderschap (management), maar ook personeel. Maatschappelijk betrokken organisaties zijn van oudsher aantrekkelijke werkgevers, maar in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het des te belangrijker matchende personen aan de organisatie te verbinden die passen bij de organisatiecultuur en -natuur.

 

Samen de professionele

uitvoering duurzaam vormgeven om zo

de continuïteit te waarborgen?

Wij kunnen helpen met het integreren van innovatie en een duurzame strategie. Samen werken we aan congruentie in leiderschap en het vinden van de juiste mensen die competenties ontwikkelen die echt bij hun persoonlijkheid passen. Samen helpen we stakeholders te verbinden door gezamenlijke belangen te vinden en te versterken.
We helpen u maatschappelijke betrokkenheid om te zetten naar duurzaam succes.
New Human Management heeft hiervoor passende tools en interventies ontwikkeld en helpt de gestelde doelen waar te maken.

 

Voor wie is dit interessant?

Maatschappelijke (betrokken) organisaties en haar stakeholders bevinden zich in een breed scala aan sectoren. Een aantal voorbeelden waar de unieke wetenschappelijk onderbouwde en bewezen aanpak van NHM het verschil kan maken:
– Woningcorporaties
– Onderwijsinstellingen
– Welzijnsorganisaties
– Zorginstellingen
– Goede doelen organisaties
– (professionele) sportverenigingen en -organisaties
– Aandeelhouder(s)
– Raad van Commissarissen (RvC)
– Raad van Toezicht (RvT)
– Raad van Advies (RvA)

 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Deze zijn zeer divers en raken zowel de interne organisatie alsook de omgeving waarin geopereerd wordt. Een aantal voorbeelden:
– Hoe kunnen we zorgen voor minder overhead en betere processen?
– Wat dient er in het primaire proces georganiseerd te worden en wat als
  ondersteunende diensten?
– Hoe brengen wij onze toegevoegde waarde over naar subsidieverstrekkers?
– Hoe kunnen we informatieversnippering voorkomen?
– Wat is eigenlijk onze echte identiteit (organisatie natuur)?
– Wat organiseren we centraal en wat       decentraal?
– Wie zijn onze stakeholders, hoe managen we deze en hoe versterken we elkaar?

NHM voegt op deze unieke wijze een nieuwe dimensie toe aan de wereld van de maatschappelijke (betrokken) organisaties.

 

           ‘New Human Management helpt bij het realiseren van een congruente organisatie en optimaal werkende teams’ 

Toezichthouders (RvT, RvC, RvA),
board members & bestuurders


Governance en toezicht is onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen die direct invloed hebben op het functioneren van toezichthouders en bestuurders. Het handelen van bestuurders en toezichthouders wordt beïnvloed door maatschappelijke, economische, digitale en ecologische transities. Er worden hoge en nieuwe eisen gesteld aan toezicht. Hoe gaat u om met de spanning tussen vertrouwen, afhankelijkheid en autonomie? Hoe blijft u rolvast? Welk toetsings- of toezichtkader hanteert u? Hoe behoudt u uw reputatie maar blijft u ethisch en authentiek handelen? Hoe voert u zorgvuldige dialogen met alle betrokken stakeholders en gaat u om met paradoxen die hierin ontstaan? Hoe zorgt u voor een evenwichtig team waarin de leden vanuit een natuurlijke kwaliteiten, ervaring en expertise opereren en elkaar aanvullen in plaats van bestrijden? Hoe blijft u bescheiden maar gebruikt u wel uw autoriteit wanneer dit nodig is? Hoe verbindt u alle soms tegengestelde belangen? Wij begrijpen dat er veel uitdagingen kunnen zijn.

Samen de uitdagingen voor toezicht en bestuur omarmen?

Onze aanpak is gebaseerd op ervaring en het gebruik van bewezen, praktische tools en interventies. Samen staan we uw team of u als individu bij om de nieuwe vragen en eisen die er gesteld worden aan toezicht te beantwoorden. Wij helpen u het juiste team samenstellen, inzicht geven in de verhoudingen in het team, zicht krijgen op natuurlijke voorkeuren en expertise gebieden, een balans vinden tussen autonomie en verbondenheid, stakeholders verbinden en managen, zorgvuldige dialoog voeren en bij veel andere thema’s rondom het toezicht op en besturen van uw organisatie.

 

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools en interventies aan voor toezichthouders, board members en bestuurders. Onze aanpak is sterk gericht op het gebruiken van bewezen, praktische tools en interactie op een laagdrempelige en positieve wijze. Dit is interessant voor onder andere:
– Raad van Commissarissen (RvC)
– Raad van Toezicht (RvT)
– Raad van Advies (RvA)
– Bestuurders
– Directeuren (board members)

 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Vragen gaan veelal over de eigen (team)samenstelling of over de organisatie waarover men toezicht houdt. Een aantal voorbeelden:
– Hoe vind ik een evenwicht tussen betrokkenheid en professionele distantie?
– Welke rol past het beste bij de verschillende leden van het team?
– Hoe stel ik het juiste team samen waarbij we elkaar aanvullen en ook
kunnen verbinden?

– Hoe ga ik om met de dynamiek tussen commissaris, bestuurder en
stakeholders?

– Hoe kan ik als Raad van toezicht werken aan permanente eigen ontwikkeling
van teamleden individueel en als team?
– Hoe krijgen we snel inzicht in kwaliteiten, drijfveren, valkuilen en
ontwikkelingsmogelijkheden van de leden van ons team?

NHM voegt op deze unieke wijze een nieuwe dimensie toe aan de wereld van bestuur en toezicht.

           ‘New Human Management helpt  bij het duurzaam en hedendaags toezicht houden en besturen met oog voor talenten en (door)ontwikkeling

Dienstverleners (professionals)

 

De professional van deze tijd staat voor bijzondere uitdagingen. Hoe kan ik betekenisvol werk combineren met succes en doen wat bij me past, hoe kan ik werken vanuit authenticiteit en toch goede resultaten behalen? Hoe kan ik in mijn werk hart en hoofd een plaats geven?  Welke natuurlijke talenten heb ik en hoe kan ik deze optimaal vorm geven in mijn werk? 

 

Samen de uitdaging aangaan om succes en betekenis te combineren?

Wij kunnen u helpen met het zoeken naar succes door persoonlijke ontwikkeling. Samen zoeken we naar uw natuurlijke drijfveren en helpen we u of uw team competenties te ontwikkelen die bij u passen. We leiden u op in het werken met een van onze effectieve instrumenten of we coachen u in de ontwikkeling van natuurlijk leiderschap, commerciële ontwikkeling of meer persoonlijke effectiviteit. We kunnen u helpen uw team van professionals verder te helpen in hun ontwikkeling of uw salesprofessionals helpen aan meer plezier in het commerciële proces met resultaat. Of misschien is het zinvol om een training op maat te maken waarin diverse thema’s rondom de ontwikkeling van uw professionals samen komen.

NHM heeft hier passende tools en interventies ontwikkeld en helpt u uw professionele ambities waar te maken.

 

Voor wie is dit interessant?

New Human Management biedt een scala aan tools en oplossingen voor diverse professionals zoals:
– Coaches en HR-professionals
– Loopbaancoaches
– Sales professionals
– Managers en interim professionals
– Organisatieadviseurs
– Werving- en selectiebureaus

 

Vragen die wij zoal ontvangen?

Vragen die wij van professionals met enige regelmaat horen zijn als voorbeeld:
– Hoe krijg ik snel inzicht in eigen kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden van clienten en medewerkers?  (coaches en HR-professionals)
– Hoe krijg ik snel persoonlijke ontwikkelingsthema’s, patronen en factoren in
beeld die mijn contact met klanten mogelijk belemmeren? (Coaches en HR-professionals)
– Hoe kan ik de commerciele vaardigheden van mijn medewerkers vergroten  dusdanis dat ze meer plezier ervaren in de verkoop van onze prodrukten en/of diensten? (sales professionals)
– Hoe krijg ik snel zicht op verbeter- en ontwikkel mogelijkheden van de organisatie? (organisatieadviseurs en interim professionals)
– Hoe kan ik de organisatie helpen de cultuur af te stemmen op de natuur en zo werken aan een lerende, congruente en duurzaam succesvolle
organisatie?
(managers en organisatieadviseurs)
– Hoe krijg ik snel inzicht in eigen kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden van kandidaten? (werving- en selectiebureaus)
– Hoe kan ik snel zicht krijgen op kerncompetenties, valkuilen,
ontwikkelgebieden van mijn kandidaat om hem gericht te plaatsen? (werving- en selectiebureaus)
– Welke cultuur en welke organisaties passen echt bij mijn kandidaat en of opdrachtgever? (Werving- en selectiebureaus)

NHM voegt op unieke wijze een nieuwe dimensie toe aan de wereld van professionals.

           ‘New Human Management helpt  professionals bij het combineren van betekenis en succes dat past’